From left, Mr.Miyake Managing Director of NSK Scholarship Foundation, Fathiyya I Az Zahra(NSK Scholarship Student), Oura.