Only after 2015:

2019:
Nur Hamid
Senbu Mizuki
Himadri Shekhar Chakraborty
Fathiyya I Az Zahra
Yohei Ichikawa
Ryota Ukai
Yudai Yamamoto
Kohei Nakagawa
Shogo Shimamoto
Takuya Yamagishi

2018:photos
Takafumi Okabe
Nur Hamid
Ahmad Fauzan Fibriansyah
Kenya Tomita
Shunsuke Yoshikawa
Mizuki Senbu
Yuto Morihara
Himadri Shekhar Chakraborty
Fathiyya I Az Zahra


2017:photos
Keita Honma
Hirotaka Imamura
Makoto Fujii
Takafumi Okabe
Haruki Kitagawa
Naoko Koda
Hironori Nakamura
Arif Nurwahid
Nur Hamid (from October 2017)

2016:photos
Keita Honma
Hirotaka Imamura
Makoto Fujii
Haruki Kitagawa
Takafumi Okabe
Hiroshi Nishita
Toshiyuki Terada
Yuuki Hashimoto

2015:photos
Nur Hamid
Hayata Nakamura
Yuki Hashimoto
Natsumi Amano
Yuki Hoshino
Hirotaka Imamura
(Togo Motomura)
(Toshiyuki Terada)